بلاياي طبيعي غير قابل مبارزه اما مديريت پذير

شنبه 18 آذر 1396

 امير ساعدي داريان عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي

زلزله ويرانگر کرمانشاه در شرايطي اتفاق افتاد که امسال ايران از يک رويداد طبيعي ديگر نيز با بحران جدي مواجه است و آن چيزي نيست جز کمبود بارش ها ؛تا جاييکه اعلام شد امسال نسبت به سال آبي گذشته در زمان مشابه 92 در صدر کاهش در بارندگي داشته ايم.
اين نشان مي دهد که در کنار مسايل مهم و خطير دولتمداري در ايران لزوم توجه و برنامه ريزي براي مقابله با رويدادهاي طبيعي بسيار مهم است.کشور ما به دلايل شرايط اقليمي در سيستم مديريتي کلان خود نياز به کساني دارد که با مديريت بحران و نحوه مواجهه با آن آشنايي کامل داشته باشند.درست است که به دليل بحران هاي امنيتي و سياسي در خاورميانه و برخي از مسايل سياست داخلي تمرکز مديران درحال حاضر متوجه آن حوزه ها است و در صورت وقوع بحران به آن هم رسيدگي جدي مي کنند اما بنظر مي رسد که اولويت‌هاي مديريتي در ايران بايد اندکي دستخوش تحول شود و در حوزه مديريت مسايلي مثل ايمن سازي زلزله و يا پديده اي چون خشکسالي و منايع آبي به مديران و کارشناسان حوزه و متخصصين آن توجه بيشتري شود.در غير اينصورت در صورت وقوع خشکسالي ها و زلزله‌هاي پي در پي کنترل بحران از دست خارج شده و حتي اين موضوع مي تواند خسارت هاي جاني و مالي بيشتر از يک جنگ ببار آورد.
از اين روي نبايد مسايل طبيعي را خوار شمرد چرا که ضربات آن در برخي مواقع از جنگ ها نيز آسيب پذيري بيشتري در پي دارد.
بله حتما با دست تقدير نمي توان مبارزه کرد، اما مي توان براي آن برنامه ريزي داشت.سخن اين است که اگر بشر توانايي مبارزه با تقدير را ندارد اما توانايي مديريت و برنامه ريزي براي کاهش زيان ها و خسارت هاي آن را دارد.متاسفانه پيچيدگي هاي امنيتي و سياسي در خاورميانه و بلند پروازي برخي کشورهاي پيراموني، ما را بعضا از برنامه ريزي هاي اينگونه دور نموده و منتظر مي‌نشينيم تا پس از هر بحراني به رفع رجوع آن بپردازيم.در صورتيکه هم دولت و هم مجلس بايد متخصصيني در اين زمينه‌ها داشته باشند تا در طول زمان برنامه ريزي نموده و براي هر شرايطي آماده باشند.سال هاست در اين کشور بحث انتقال آب مطرح است اما هنوز هيچکس نمي داند اين طرح ها چقدر جدي است ؟موضوع باروري ابرها چقدر جدي يا عملي است؟ ايمن سازي شبکه گازي و پالايشگاهها چقدر جدي است؟ دولت و مجلس چه برنامه هايي براي زلزله احتمالي تهران دارند و کارشناسان اين حوزه چقدر در جريان برنامه هاي دولت و مجلس و شهرداري تهران هستند؟ اميد است کمي بيشتر براي بلاياي طبيعي برنامه ريزي داشته باشيم تا بهتر آنها را مديريت کنيم.
لينک اين خبر در:
کلیه حقوق این وبسایت برای هلدینگ مهندسین داریان محفوظ است