گفتگو براي مفاهمه

شنبه 18 آذر 1396

 گشودن باب گفتگو با سپاه ، اين پيشنهادي اصلاح طلبانه از سوي اصلاح طلبان بود که با واکنش مثبت نيز مواجه شده است.اصلاح طلبان بايد پيشتر از اينها براي گفتمان هايي در اين سطح پا به ميدان مي گذاشتند.واقعيت اين است که هيچکدام از جريان هاي سياسي کشور قابل حذف نيستند.

اصلاح طلبان جرياني سياسي هستند که در چند چهره خلاصه و محدود نمي شوند يک جريان سياسي با نفوذ مناسب هستند و اين نفوذ را در انتخابات هاي متعدد و مسايل سياسي روز نشان داده اند.
جريان اصلاحات از جريان هاي اصلي کشور است که به جد معتقد به گفتگو در تمامي زمينه هاست.در عرصه بين الملل و در ارتباط با کشوري هاي گوناگون اعتقاد به آن دارد که ايران بايد مسايلش با برخي کشورهاي همسايه و حتي کشورهايي که داراي چالش فراواني با ايران هستند را از طريق گفتگو و تعامل مرتفع کند پس به طريق اولي مسايل موجود در داخل راحت تر از طريق گفتگو و تعامل حل خواهد شد.نتيجه اين گفتگوها الزاما حل صد در صدي تفاوت ديدگاه ها نيست بلکه شناخت متقابل از خواست‌ها اهداف و راهبردها به ويژه درک و شناخت دغدغه ها مهمترين دستاوردهاي چنين گفتگوهايي ست.
اينجانب در مقام تحليل تصور مي کنم اگر گفتگوي مستقيمي نيز بين چهره هاي منتسب به اصلاح طلبان و سپاه صورت نپذيرد طرح چنين پيشنهادي و پخش واکنش هاي گوناگون نسبت به آن و طرح نظرات از طريق رسانه ها و فضاي مجازي دستاوردي مناسب است.بنابراين اصلاح طلبان ،انديشمندان، نخبگان و رجل سياسي بايد پا در اين ميدان بگذارند و هر يک از نگاه خود به واکاوي اين موضوع و نتايج حاصل از آن بپردازند چنانکه ديدم همکاردانشگاهيمان صادق زيبا کلام نيز چنين کرده است.همه اين اظهارات اگرچه ممکن است هريک نظر مستقيم طرفين نباشد اما نهايتا به نزديک شدن ديدگاه ها مي انجامد.ا
از اين نکته نبايد قافل بود که سپاه به عنوان يک بازوي نظامي هرگز نگاهي به هيچ جناح کشور ندارد و در دايره جناح ها نمي گنجد اما شايد برخي از جناح ها خودشان نظر و ديدگاه هايشان را با اصول آنها تطبيق بيشتري مي دهند و اين به معناي نزديکي سپاه به يک جناح نيست بلکه نشان دهنده اين است که يک جناح به استراتژي ها و راهبردهاي سپاه است که بايد ميان اين دو تفکر تمايز قايل شد.
اميد است زين پس با حضور و رايزني هاي همه طيف‌هاي گوناگون اصلاح طلب و نزديک به آن و صاحبنظران در سپاه شناخت هاي مناسب حاصل شود و اين باب تعامل در ميان تمامي جريانات سياسي و نهادهاي تاثيرگذار کشور ادامه يابد.
لينک اين خبر در:
روزنامه همبستگي
کلیه حقوق این وبسایت برای هلدینگ مهندسین داریان محفوظ است